https://twentse-erven.nl/ervenkaart/


“Ho geet't", vreug 'n blin'nen an nen lammen, zoo a'j zeet!", zee 'n lammen tègen 'n blin'nen ”

Erve ’t Vonckenhuis Almelo

“Wat leu mött zo nöadig noar 't boetnlaand, mer ze wett nich wat er in Twente te doen is!” ”